یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 512 - US
CPU : XEON L5520
RAM : 512MB
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
16,000Toman ماهانه
44,800Toman سه ماهه
80,200Toman شش ماهه
145,600Toman سالانه

VPS - 1024 - US
CPU : XEON L5520
RAM : 1024MB
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
22,000Toman ماهانه
61,600Toman سه ماهه
111,100Toman شش ماهه
199,800Toman سالانه

VPS - 2048 - US
CPU : XEON L5520
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
38,000Toman ماهانه
106,400Toman سه ماهه
190,000Toman شش ماهه
345,870Toman سالانه

VPS - 3072 - US
CPU : XEON
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
53,000Toman ماهانه
155,555Toman سه ماهه
299,999Toman شش ماهه
522,222Toman سالانه

VPS - 4096 - US
CPU : XEON L5520
RAM : 4096MB
H.D.D : 80GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
67,000Toman ماهانه
187,600Toman سه ماهه
355,500Toman شش ماهه
649,700Toman سالانه

VDS - US
CPU : XEON L5520
RAM : 16GB
H.D.D : 1TB
PORT : 1000MB
IP : 3
bandwidth : Unlimited
150,000Toman ماهانه