یافتن محصولات و سرویس ها


host - 1024Mb - P - uk
فضای میزبانی:1 گیگ
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

12,000Toman ماهانه
120,000Toman سالانه

host - 2048Mb - P - uk
فضای میزبانی:2 گیگ
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

18,000Toman ماهانه
180,000Toman سالانه

host - 5120Mb - P - uk
فضای میزبانی:5 گیگ
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

28,000Toman ماهانه
280,000Toman سالانه

host - 10240Mb - P - uk
فضای میزبانی:10 گیگ
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

35,000Toman ماهانه
350,000Toman سالانه

host - 15360Mb - P - uk
فضای میزبانی: 15 گیگ
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

47,000Toman ماهانه
470,000Toman سالانه