یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 512 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 512MB
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
23,000Toman ماهانه
64,400Toman سه ماهه
115,000Toman شش ماهه
209,300Toman سالانه

VPS - 1024 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 1024MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
32,000Toman ماهانه
97,600Toman سه ماهه
160,000Toman شش ماهه
291,200Toman سالانه

VPS - 2048 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
53,000Toman ماهانه
148,400Toman سه ماهه
265,760Toman شش ماهه
482,360Toman سالانه

VPS - 4096 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 4096MB + 2048MB Free
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
80,000Toman ماهانه
227,200Toman سه ماهه
445,160Toman شش ماهه
800,900Toman سالانه

VPS - 6144 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 4096MB + 2048MB Free
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
80,000Toman ماهانه
227,200Toman سه ماهه
445,160Toman شش ماهه
800,900Toman سالانه

VPS - 8192 - NL
CPU : E3-1240
RAM : 8144MB + 4096MB Free
H.D.D : 150GB
PORT : 1000MB
IP : 2
bandwidth : Unlimited
151,000Toman ماهانه
442,200Toman سه ماهه
851,160Toman شش ماهه
1,424,090Toman سالانه