یافتن محصولات و سرویس ها


host - 500Mb - P - GR
فضای میزبانی:500مگابایت
ترافیک : 50گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

8,000Toman ماهانه
80,000Toman سالانه

host - 1GB - P - GR
فضای میزبانی:1 گیگ
پهنای باند : 150 گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

12,000Toman ماهانه
120,000Toman سالانه

host - 2GB - P - GR
فضای میزبانی:2 گیگ
پهنای باند : 300گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

18,000Toman ماهانه
180,000Toman سالانه

host - 5GB - P - GR
فضای میزبانی:5 گیگ
پهنای باند : 500گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

28,000Toman ماهانه
280,000Toman سالانه

host - 10GB - P - GR
فضای میزبانی:10 گیگ
پهنای باند : یک تر بایت
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

35,000Toman ماهانه
350,000Toman سالانه

host - 15GB - P - GR
فضای میزبانی: 15 گیگ
پهنای باند : یک و نیم ترا
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

47,000Toman ماهانه
470,000Toman سالانه