یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 512 - GR
CPU : I7-920
RAM : 512MB
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
19,000Toman ماهانه
53,300Toman سه ماهه
95,200Toman شش ماهه
172,900Toman سالانه

VPS - 1024 - GR
CPU : I7-920
RAM : 1024MB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
28,000Toman ماهانه
79,400Toman سه ماهه
141,300Toman شش ماهه
254,800Toman سالانه

VPS - 2048 - GR
CPU : I7-920
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
40,000Toman ماهانه
114,400Toman سه ماهه
215,500Toman شش ماهه
399,000Toman سالانه

VPS - 3072 - GR
CPU : I7-920
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
56,000Toman ماهانه
159,999Toman سه ماهه
299,999Toman شش ماهه
555,555Toman سالانه

VPS - 4096 - GR
CPU : I7-920
RAM : 4096MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
70,000Toman ماهانه
195,260Toman سه ماهه
382,160Toman شش ماهه
692,600Toman سالانه

VDS - GR
CPU : I7-920
RAM : 12GB
H.D.D : 1TB
PORT : 1000MB
IP : 3
bandwidth : Unlimited
150,000Toman ماهانه