پسوند تعداد سال ثبت نام انتقال تمدید
com 1 43,500Toman 43,500Toman 43,500Toman
in 1 17,125Toman 35,125Toman 35,125Toman
aisa 1 48,000Toman 48,000Toman 48,000Toman
org 1 49,250Toman 49,250Toman 49,250Toman
info 1 49,750Toman 49,750Toman 49,750Toman
us 1 46,875Toman 46,875Toman 46,875Toman
net 1 52,500Toman 52,500Toman 52,500Toman
biz 1 42,000Toman 42,000Toman 42,000Toman
pw 1 38,250Toman 38,250Toman 38,250Toman
co 1 91,875Toman 91,875Toman 91,875Toman
name 1 42,000Toman 42,000Toman 42,000Toman
pro 1 49,500Toman 49,500Toman 49,500Toman
sx 1 120,000Toman 120,000Toman 120,000Toman
mobi 1 48,750Toman 48,750Toman 48,750Toman
xxx 1 270,000Toman 270,000Toman 270,000Toman
ca 1 116,250Toman 116,250Toman 116,250Toman
eu 1 46,125Toman 46,125Toman 46,125Toman
me 1 34,125Toman 34,125Toman 34,125Toman
tel 1 48,750Toman 48,750Toman 48,750Toman
tv 1 116,250Toman 116,250Toman 116,250Toman
cc 1 82,500Toman 82,500Toman 82,500Toman
mn 1 232,500Toman 232,500Toman 232,500Toman
ir 1 5,000Toman 5,000Toman 5,000Toman
network 1 65,100Toman 65,100Toman 65,100Toman
social 1 50,000Toman 92,000Toman 92,000Toman
site 1 60,000Toman 60,000Toman 60,000Toman
singles 1 110,000Toman 110,000Toman 110,000Toman
online 1 130,000Toman 130,000Toman 130,000Toman
live 1 89,000Toman 89,000Toman 89,000Toman
poker 1 140,000Toman 140,000Toman 140,000Toman